نگهداری تاریخچه کامل اسناد

نگهداری تاریخچه کامل اسناد

جستجوی متون اسناد و آگاهی از تغییرات